Konkurs na udzielenie wsparcia na wdrożenie CSR

Konkurs na udzielenie wsparcia na wdrożenie CSR

Konkurs o udzielenie wsparcia na wdrożenie CSR – nabór II

POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

jako Instytucja Realizująca dla projektu

„Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)”

w ramach

Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy

działając na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 2 grudnia 2006 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej niezwiązanej z programami operacyjnymi (Dz. U. Nr 226 poz. 1651, z późn. zm.),

ogłasza konkurs o udzielenie wsparcia na wdrożenie CSR.

Celem konkursu jest udzielenie pomocy finansowej w formie bezzwrotnego wsparcia finansowego na realizację projektów polegających na wdrożeniu rozwiązań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. Przez społeczną odpowiedzialność biznesu rozumie się podejmowanie przez przedsiębiorcę rozwiązań, bezpośrednio związanych z prowadzoną przez niego działalnością, uwzględniających aspekty społeczne i środowiskowe. 

Wsparcie na wdrożenie CSR może być udzielone mikroprzedsiębiorcy, małemu lub średniemu przedsiębiorcy, który spełnia łącznie następujące warunki:

1) posiada siedzibę, a w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną – miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2) rozpoczął wykonywanie działalności gospodarczej co najmniej 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o udzielenie wsparcia;

3)  złożył tylko jeden wniosek w ramach naboru wniosków o udzielenie wsparcia na wdrożenie CSR;

4) nie otrzymał wcześniej wsparcia na wdrożenie CSR w ramach projektu PARP „Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)”.

Całkowita alokacja środków na udzielenie wsparcia na wdrożenie CSR dla MŚP w ramach II naboru konkursu wynosi 8.789.384,51 PLN [1]. Alokacja środków na poszczególne województwa wynosi:

dolnośląskie – 358.006,99 PLN, kujawsko-pomorskie – 493.542,41 PLN,lubelskie – 621.981,11 PLN, lubuskie – 712.520,53 PLN, łódzkie – 721.927,74 PLN, małopolskie – 544.431,74 PLN, mazowieckie – 358.006,99 PLN, opolskie – 721.927,74 PLN, podkarpackie – 600.193,10 PLN, podlaskie– 721.927,74 PLN, pomorskie – 447.234,23 PLN, śląskie – 358.006,99 PLN,świętokrzyskie – 481.020,40 PLN, warmińsko-mazurskie – 631.340,10 PLN, wielkopolskie – 483.229,36 PLN, zachodniopomorskie – 534.087,34 PLN.

Wsparcie na wdrożenie CSR stanowi pomoc de minimis. Maksymalna kwota wsparcia to 100 000 PLN, przy czym wsparcie stanowić może do 70% całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.

Wnioski o udzielenie wsparcia można składać od 08.01.2014 r. do 10.02.2014 r. do godz. 16:30.

Kolejność składania wniosków o udzielenie wsparcia nie będzie brana pod uwagę przy podejmowaniu decyzji o udzieleniu wsparcia na wdrożenie CSR.

Wniosek należy złożyć za pośrednictwem Generatora Wniosków, który zostanie udostępniony pod adresem www.csr.parp.gov.pl w dniu rozpoczęcia naboru wniosków, a następnie przekazać do PARP, w ciągu 3 dni roboczychod dnia złożenia wniosku za pośrednictwem Generatora Wniosków, w jeden spośród dwóch przedstawionych niżej sposobów (zgodnie z rozdziałem 10 Wytycznych dla Wnioskodawców):

  • w wersji papierowej – zarejestrowany w Generatorze wniosek o udzielenie wsparcia należy wydrukować i podpisać przez osobę/osoby upoważnione. Do wniosku należy załączyć wszystkie wymagane załączniki. Wniosek w wersji papierowej należy złożyć do PARP na adres: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa. W przypadku składania wniosku za pośrednictwem operatora pocztowego należy zachować dokument potwierdzający nadanie przesyłki na wypadek konieczności udokumentowania faktu dopełnienia tej formalności w terminie 3 dni roboczych od dnia złożenia wniosku przez Generator Wniosków (decyduje data nadania przesyłki/stempla pocztowego)

lub

  • za pośrednictwem platformy ePUAP – skorzystanie z tej opcji wymaga posiadania przez osobę reprezentującą Wnioskodawcę elektronicznego bezpiecznego podpisu z certyfikatem kwalifikowanym lub profilu zaufanego na platformie ePUAP. W przypadku reprezentacji wieloosobowej należy ustanowić pełnomocnika, który będzie posiadał elektroniczny podpis z certyfikatem kwalifikowanym lub profil zaufany na ww. platformie. W przypadku składania wniosku za pośrednictwem platformy ePUAP Wnioskodawca ma obowiązek załączyć w Generatorze Wniosków wersje elektroniczne wymaganych załączników (skan podpisanych dokumentów).

Do wniosku o udzielenie wsparcia Wnioskodawca ma obowiązek załączyć:

1)   Kopie sprawozdań finansowych za okres 3 ostatnich lat obrotowych potwierdzone za zgodność z oryginałem. W przypadku gdy Wnioskodawca nie jest zobowiązany do sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. konieczne jest złożenie oświadczenia, że Wnioskodawca nie ma obowiązku sporządzania sprawozdań finansowych na podstawie tej ustawy.

2)   Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis wg wzoru określonego w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis.

3)   Kopie zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie Wnioskodawca otrzymał w ciągu 3 ostatnich lat poprzedzających dzień wystąpienia z wnioskiem o udzielenie wsparcia (jeśli dotyczy – zgodnie z pkt. V.13 wniosku o udzielenie wsparcia).

4)   Upoważnienie dla osoby/osób podpisujących wniosek o udzielenie wsparcia – jeśli dotyczy. W przypadku spółki cywilnej do wniosku należy załączyć umowę tej spółki.

Wytyczne dla Wnioskodawców  pobierz plik (339kB)

Regulamin Komisji Konkursowej  pobierz plik (110kB)

Wzór wniosku o udzielenie wsparcia  pobierz plik (384kB)

Instrukcja wypełniania wniosku  pobierz plik (286kB)

Wzór formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis  pobierz plik (120kB)

Informacje udostępnianie przez podmiot ubiegający się o wsparcie pobierz plik (151kB)

Instrukcja wypełniania części D Formularza de minimis  pobierz plik(193kB)

Lista identyfikatorów gmin  pobierz plik (397kB)

Wzór umowy o udzielenie wsparcia  pobierz plik (139kB)

Wzór weksla  pobierz plik (9kB)

Wzór deklaracji wekslowej dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą  pobierz plik (72kB)

Wzór deklaracji wekslowej dla osób prawnych  pobierz plik (68kB)

Instrukcja wekslowa  pobierz plik (207kB)

Wzór raportu rzeczowego  pobierz plik (156kB)

Wzór wniosku o płatność  pobierz plik (172kB)


[1] do przeliczenia alokacji na PLN przyjęto kurs kupna NBP obowiązujący w dniu 10.12.2013 r. tj. 1 CHF = 3,3829 PLN

stopka SwissContribution

Źródło: www.parp.gov.pl

FacebookTwitterGoogle+LinkedInEmail